Read more

GELE ARUGELE Senandung dikala mantari*

Gele Arugele Gele Badoca Lirina Pana Liro Kone di sarei todu kai sarau Jagaku palona pahumu piri pela Bohasi baliro pahu me’e taluru Gele Arugele Lino na tolo lino ntauka kantolo Linona moti lino ntau balata Linona ade tiwara dou ma eda Gele Arugele Ura bura aka main onto doro Madama dodo dasaina tolo Jagaku […]